Krajna Folk Festival - konkurs na logo

Krajna Folk Festival - konkurs na logo

Kochani, Zapraszamy was do udziału w konkursie na logo Krajna Folk Festival - wydarzenia, które od tego roku będzie stałym punktem w harmonogramie wydarzeń Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy. 

Propozycje logotypów należy przesyłać w formacie pdf na adres: biuro@ul-radawnica.pl  do dnia 26 maja 2023

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu i liczymy na szeroki odzew:

 

 REGULAMIN KONKURSU

 

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Uniwersytet Ludowy w Radawnicy

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) Krajna Folk Festival

2. Logo wykorzystywane będzie przez Uniwersytet Ludowy do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych Festiwalu

3. Konkurs trwa od: 18 maja do 26 maja 2023r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział osoby powyżej 18 roku życia, osoby młodsze za zgodą rodziców

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi  w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy.

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

7. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

8. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego

 wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

2. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych.

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

 Na dowolnym formacie należy przedstawić znak.

 W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

-być czytelne i łatwe do zapamiętania,

-wzbudzać pozytywne emocje,

-powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym,

-może zawierać nazwę Krajna Folk Festival

5.Prace należy składać podając:

-imię i nazwisko,

 -adres e-mail, numer telefonu

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia : 26 maja 2023 r.  na adres biuro@ul-radawnica.pl

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie  konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, pomysł

2) czytelność i funkcjonalność projektu,

3) estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie członków UL Radawnica

W/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

3. Planowana data ogłoszenia wyników: do 31 maja 2023r.

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie UL oraz na portalu społecznościowym Facebook 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.