Uniwersytet Ludowy a społeczeństwo obywatelskie -
przez edukację kulturalną do podniesienia poziomu umiejętności podstawowych

„Uniwersytet Ludowy, a społeczeństwo obywatelskie - przez edukację kulturalną do podniesienia poziomu umiejętności podstawowych”- to tytuł projektu, który z jednej strony znakomicie wpisuje się w zainteresowanie i pracę naszego stowarzyszenia oraz partnerów, których zaprosiliśmy do realizacji tego przedsięwzięcia, a także może okazać się bardzo pomocny we wzbogaceniu warsztatu pracy nauczycieli organizacji partnerskich w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego. Rok 2018 ogłoszony został Rokiem Dziedzictwa Kulturowego przez Komisję Europejską (EYCH -

European Year of Cultural Heritage). W Strategii Rozwoju Kultury 2004-2020 zauważa się że jednymz aspektów rozwoju społeczno – ekonomicznego jest uczestnictwo w kulturze. Podczas kontaktów znaszymi zagranicznymi partnerami uznaliśmy, że biorąc pod uwagę te dwa aspekty jest to znakomity moment do zaprezentowania naszego projektu. Tym bardziej, że w każdym kraju, z którego wywodzą się nasi partnerzy występują podobne problemy z uczestnictwem w kulturze oraz z niskim poziomem umiejętności podstawowych (wg PIAAC z górą 16 % społeczeństwa europejskiego ma problemy z umiejętnościami podstawowymi).

 
Przygotowując ten projekt wszystkie organizacje partnerskie przeprowadziły dość szczegółowe analizy wewnętrzne by wyodrębnić następujące problemy:

  1. Mało uczestników kursów – problemy instytucji
  2. Mało-atrakcyjne kursy dla osób dorosłych – niechęć edukatorów do nowości wynikająca ze strachu przed nieznanym
  3. Niskie umiejętności podstawowe pośredniej grupy docelowej - lokalna społeczność
  4. Brak oferty edukacyjnej promującej język i kulturę regionu wśród emigrantów (obcokrajowców)
  5. Duży odsetek osób o niskich umiejętnościach podstawowych.

Głównymi celami naszego projektu, na których nam i naszym partnerom szczególnie zależy są:

  1. Wzrost ilości uczestników w kursach podnoszących umiejętności podstawowe
  2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej uwzględniając w niej potrzeby społeczności lokalnej
  3. Inspirowanie kadry do wprowadzania nowych rozwiązań edukacyjnych (edukacja kulturowa z edukacją na rzecz podnoszenia kompetencji podstawowych)
  4. Organizacja kursów pilotażowych z podnoszenia umiejętności podstawowych za pomocą edukacji kulturowej Międzynarodowy wymiar tego projektu pozwoli uczestnikom na weryfikację swoich umiejętności raz poznanie nowych metod pracy ze słuchaczami. Dzięki wyjazdom na  międzynarodowe spotkania projektowe do Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Polski związanym tematycznie z kulturą i lokalnymi tradycjami nauczyciele ze wszystkich instytucji partnerskich podniosą własną świadomość kulturową krajów/regionów partnerskich oraz wzbogacą własny warsztat pracy. Wzrost kompetencjiedukatorów przełoży się  bezpośrednio na wzrost umiejętności podstawowych u osób dorosłych, które mają problemy w tej płaszczyźnie. W opinii autorów projektu tak dobrane priorytety są zgodne z ideą całego projektu, z założonymi celami oraz Strategią Europa 2020. Jednocześnie są odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa w całej EuropieZ uwagi na to, że projekt będzie angielskojęzyczny spodziewamy się podniesienia kompetencji językowych nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu. Biorąc pod uwagę fakt odbywania spotkań w różnych strefach kulturowych uczestnicy tych spotkań zdobędą wiedzę na temat kultury krajów partnerskich, a także w trakcie spotkań będą mieli możliwość wymiany  doświadczeń związanych z edukacją kulturalną w różnych krajach. Spotkania takie z pewnością przyczynią się również do podniesienia kompetencji interpersonalnych i umiejętności pracy w zespole.

Po zakończeniu realizacji projektu „Uniwersytet Ludowy, a społeczeństwo obywatelskie - przez edukację kulturalną do podniesienia poziomu umiejętności podstawowych”, jesteśmy pewni, że wykorzystując wiedzę i nabyte umiejętności nauczyciele naszych szkół będą dużo lepiej przygotowani do pracy nad zwiększeniem odsetka osób uczestniczących w edukacji dorosłych.

Wzbogacony - o nowe metody i formy działalności edukacyjnej spotykane u partnerów - warsztat pracy pozwoli na zmniejszenie odsetka osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, na przykład poprzez podniesienie ilości uczestników w kursach z edukacji kulturowej u każdego z partnerów.

Innowacyjność projektu polega na wykorzystaniu edukacji kulturalnej do podnoszenia poziomu umiejętności podstawowych. Z naszych badań wynika, że osoby dorosłe wstydzą przychodzić na zajęcia bezpośrednio skierowanych do osób o niskich kompetencjach podstawowych, a szczególnie umiejętności podstawowych w zakresie pisania, czytania i podstawowych umiejętności cyfrowych. Zdecydowanie łatwiej zachęcić ich do brania udziału w zajęciach związanych z edukacją kulturową, bardzo szeroko rozumianą. W trakcie śpiewania, poznawania tradycji, gotowania można także ćwiczyć i podnosić umiejętności podstawowe, a jednocześnie wzbogacać wiedzę o kulturze, czyniąc osoby bardziej kreatywnymi i aktywnymi, co wpisuje się bezpośrednio w społeczeństwa obywatelskiego.