Zdjęcie budynku UL w Radawnicy

UL Radawnica

Dla Was i z Wami od 1946 roku

 

Uniwersytet Ludowy w Radawnicy rozpoczął działalność edukacyjną i wychowawczą w 1946 roku. Pierwsze kursy były skierowane do dorosłych ludzi, którym wojna uniemożliwiła naukę. Tematem kursów była nauka czytania, pisania, podstawy matematyki, historii i geografii  Polski.  W kolejnych latach prowadzono kursy dla działaczy kultury i pracowników klubów i świetlic wiejskich. W latach 1970 – 84 prowadzone były kursy kwalifikacyjne o specjalności fotografia, film i taniec. Absolwenci tych kursów  rozwijali swoje pasje i zainteresowania związane z kulturą, stając się twórcami znanymi w Polsce jak i za granicą.   Uniwersytet Ludowy w Radawnicy przez cały czas swojego istnienia stawia na równoważenie pozycji funkcji wychowawczej i edukacyjnej. W tych procesach ważnymi elementami jest nabywanie umiejętności interpersonalnych, pracy w grupie, podejmowania działań zespołowych.

Siedzibą Uniwersytetu Ludowego jest zabytkowy pałac z drugiej połowy XIX wieku, w stylu neogotyckim, otoczony 3,5 hektarowym parkiem. Placówka prowadzona jest przez stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe, organizację pozarządową. Głównymi zadaniami, które realizuje Uniwersytet Ludowy jest edukacja formalna i pozaformalna dorosłych w zakresie umiejętności zawodowych, w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym, edukacja kulturalna i obywatelska dla osób dorosłych i seniorów. W osiąganiu zamierzonych celów w pracy z osobami dorosłymi jest wykorzystywana metoda pedagogii grundwigiańskiej. Autorem tej metody jest M.F.S. Grundwig, duński pastor, filozof, nauczyciel. Cechami charakterystycznymi dla tej metody jest holistyczne, całościowe podejście do uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem nabycia kompetencji w zakresie „samouczenia się” przez całe życie, pracy samokształceniowej, rozwijanie kompetencji kluczowych: społecznych, obywatelskich, świadomości przynależności do grupy i pozytywnych skutków identyfikacji z grupą, rozbudzanie świadomości kulturowej oraz ekspresji kulturalnej. Uniwersytet Ludowy w Radawnicy funkcjonuje na wsi wielkopolskiej. Ma na to wpływ, kto staje się adresatem i odbiorcą oferty edukacyjnej, kulturalnej, wszechnicowej oraz warsztatowej. Odpowiadamy na potrzeby społeczne występujące na obszarze wiejskim, małomiasteczkowym, przeciwdziała marginalizacji  i społecznemu wykluczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem założeń edukacji całożyciowej. Pełnimy ważną rolę w edukacji kulturowej, zawodowej , ekologicznej i społecznej. UL działa w ramach stowarzyszenia, które zatrudnia 28 osób. W  specjalistycznych warsztatach twórczych, pokazach, wernisażach okazjonalnie pracuje osiem osób – artystów rękodzieła, malarstwa, fotografii. Osoby związane z UL są kreatywne, z pasją do pracy z drugim człowiekiem, propagujące szerzenie umiejętności podstawowych oraz rozwijanie kompetencji społecznych, mocnych stron osobowości poprzez twórczość i udział w  działaniach kulturalnych. W ramach projektów realizowanych przez UL i warsztatów organizowanych w działaniach projektowych wzięło udział w roku 2019 (od kwietnia do grudnia) 173 osoby z terenu powiatu złotowskiego. Uczestnikami wydarzeń kulturalnych: wystaw, wernisaży, spotkań było ponad 300 osób. Ważnym elementem  pracy UL są działania projektowe. Aktywnie uczestniczymy w wielu projektach w ramach programu ERASMUS +. Stawiamy na wymianę doświadczeń i umiejętności proponując naszym uczniom możliwość odbywania praktyk w Niemczech.  Regularnie nasza kadra wyjeżdża na wizyty studyjne do Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Danii i Bułgarii, co pozwala nam na bieżąco udoskonalać metody i techniki nauczania włączając do zajęć technologie informacyjno-komunikacyjne.

Trzykrotnie Uniwersytet Ludowy był beneficjentem programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu społeczność lokalna - mieszkańcy Radawnicy oraz Złotowa miała możliwość skorzystania z bogatej oferty warsztatowej z rękodzieła, ekologii uczestniczenia w wydarzeniach  kulturalnych – wystawach, prezentacjach, wernisażach.

Uniwersytet ludowy (rozumiany jako zespół ludzi z potencjałem, doświadczeniem i otwartym na przyszłość) jest gotowy na podejmowanie nowych wyzwań, zgodnych z potrzebami współczesnego człowieka. Stosujemy w pracy i w działaniach różnorodne metody. Aktywizujemy i motywujemy uczestników naszych działań, stosując nowoczesne narzędzia i metody. Zachęcamy do nabywania nowych  kompetencji poznawczych jak i społecznych.

Współpracujemy z uniwersytetami ludowymi w Polsce w ramach Ogólnopolskiej Sieci Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, uniwersytetem ludowym w Krempe (Niemcy), szkołą dla dorosłych w Palma de Majorka. W wymiarze lokalnym jesteśmy członkiem Lokalnej Grupy Działania – Krajna Złotowska, bliską współpracę mamy z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Złotowie oraz KGW w Radawnicy. Współpraca pozwala nam poznawać potrzeby lokalne, nawiązywać pozytywne relacje z innymi organizacjami i wspólnie realizować cele zgodne w zakresie potrzeb społeczności tej najbliższej, lokalnej.